8120402 – Туристическа анимация

8120402 – Туристическа анимация

Оценка (0)

8120402 – Туристическа анимация

Професия: Аниматор в туризма

Специалност: Туристическа анимация

Степен на професионална квалификация: трета

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионална квалификация, Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

• организиране и провеждане на спортна, детска хотелска, фолклорна анимация на български и чужд език

• безопасно провеждане на различните видове анимационни програми

• професионална терминология и стандартите за туристическото обслужване

• организационни връзки и взаимоотношения в хотела

• спецификата на хотелската, туроператорската и турагентската дейност

 

План на обучение:

Чужд език по професията

Екология в туризма

Счетоводство и отчетност в туризма

Професионална етика и туристическо поведение

Маркетинг в туризма

Мениджмънт в туризма

Технология и организация на екскурзоводското обслужване

Туристически ресурси на България

История на материалната и духовната култура

Сценично поведение

Туристическа анимация

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com