8120102 – Селски туризъм

8120102 – Селски туризъм

Оценка (0)

8120102 – Селски туризъм

Професия: Организатор на туристическа агентска дейност

Специалност: Селски туризъм

Степен на професионална квалификация: трета

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса:

Удостоверение за професионална квалификация, Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

 • Организиране и контролиране спазването на правилата за здравословен и безопасен труд(ЗБУТ) и опазване

  на околната среда

 • Организиране на туристическото обслужване

 • Информиране и консултиране на  клиентите при покупката и потреблението на туристически продукти и/или услуги на селския туризъм: дегустации на домашно приготвена храна;  кулинарни турове; участие/наблюдение на селскостопански дейности според сезона и спецификата на обекта; онагледяване и участие в демонстрация на местни занаяти, традиции и др., присъщи на автентичната култура на селския бит

 • Извършване на плащания, водене на сметки, изготвяне на  счетоводни документи и отчети

 •  

План на обучение:

 • Здравословни и безопасни условия на труд, опазване  на околната среда

 • Основи на пазарната икономика.

 • Трудовоправни отношения

 • Чужд език по професията

 • Счетоводство и отчетност в туризма.

 • Основи на туризма. Нормативна база на туризма.

 • Професионална етика и туристическо поведение.

 • Маркетинг и реклама в туризма.

 • Селски туризъм.

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com