8110701 – Производство на кулинарни изделия и напитки

8110701 – Производство на кулинарни изделия и напитки

Оценка (0)

8110701 – Производство на кулинарни изделия и напитки

Професия: Готвач

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки

Степен на професионална квалификация: втора

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса:

Удостоверение за професионална квалификация, Свидетелство за професионална квалификация,

Диплома на английски език

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

 • Нормативни изисквания за здравословни и безопасни условия за труд

 • Изисквания за лична и производствена хигиена и хигиена на работното място

 • Извършване на предварителна подготовка на хранителните продукти

 • Съхранение на продуктите, полуфабрикатите и готовата продукция съгласно технологическите и санитарни изисквания

 • Приготвяне на кулинарни изделия и напитки

 • Ефективно използване на материално-техническата база

 • Работа с отчетни документи

План на обучение:

 

 • ЗБУТ

 • Хигиена на хранене и хранително законодателство

 • Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение

 • Технология на кулинарната продукция

 • Материалознание на хранителните продукти

 • Микробиология

 • Икономика и отчетност на фирмата

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

 

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com