8110602 – Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

8110602 – Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Оценка (0)

8110602 – Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Начало на курса: 06.03.2018 г. Професия: Ресторантьор Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения Степен на професионална квалификация: трета Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионална квалификация, Свидетелство за професионална квалификация, Диплома на английски език Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за: - Организиране и контролиране на спазването на правилата за здравословен и безопасен труд и санитарно-хигиенните изисквания в системата на хотелиерството и ресторантьорството - Организация на цялостната производствено-търговска дейност на ресторантското заведение в съответствие с действащите нормативни документи; - Изработване на подходящ график за работното време на персонала и осигурява изпълнението му; - Прилагане на най-подходящите организационни форми на обслужване; - Посрещане, комуникация и настаняване на гостите на заведението План на обучение: ЗБУТ Чужд език по професията Професионална етика и поведение на гостите Материалознание на хранителните продукти Мениджмънт Технологично обзавеждане Технология на кулинарната продукция Микробиология Хигиена на храненето и хранително закoнoдателство Сервиране и барманство Сомелиерство Отчитане на ресторантьорската дейност Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити. Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com