8110401 – Хотелиерство

8110401 – Хотелиерство

Оценка (0)

8110401 – Хотелиерство

След завършване на професионалното обучение,обучаваният трябва да знае:

 • оборудването в хотела и неговото предназначение;

 • нормативната база свързана с дейността му;

 • правилника за вътрешния ред;

 • охранителните процедури;

 • да дава информация и да отговаря на въпроси, отнасящи се до

  резервация компетентно и вежливо;

 • да предоставя на желаещите информация по отношение на

  хотелската база, заведенията за хранене и развлечение, както и

  други удобства и услуги, които се предлагат в хотела;

 • източниците на риск в процеса на работа;

 • санитарно хигиенните изисквания и контрол;

След завършване на професионалното обучение,обучаваният трябва да може:

 • да застъпва на работното място съгласно установения седмичен

  график с безупречно професионален външен вид;

 • да приема и предава дежурството по установената процедура;

 • да посреща гостите по установената процедура;

 • да настанява гостите по установената процедура;

 • да предоставя услуги на гостите в сградата и извън сградата на

  хотела;

 • да изпрати гостите по установената процедура;

 • да спазва правилата за противопожарна охрана.

 • да познава и съдейства за спазване на хигиенните изисквания на работното си място

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com