8110301 – Хотелиерство

8110301 – Хотелиерство

Оценка (0)

8110301 – Хотелиерство

Професия: Камериер

Специалност: Хотелиерство

Степен на професионална квалификация: първа

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионална квалификация, Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

 • Хигиенни норми за работа според хотелските стандарти

 • Да извършва обработка на хотелските стаи по установена технология

 • Да зарежда хотелските стаи с консумативни материали, спално бельо и други аксесоари според категорията на хотела

 • Да хигиенизира хотелски стаи, хотелски помещения за общо ползване и тяхното обзавеждане

 • Да познава и борави с хигиенни препарати и техника, необходима за изпълнение на професионалните функции и задачи

План на обучение:

 

 • ЗБУТ

 • Чужд език

 • Технологични oснови на комплексното туристическо обслужване

 • Стокознание на промишлените стоки

 • Професионална етика и туристическо поведение

 • Технология на камериерското обслужване

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com