8110201 – Организация на обслужването в хотелиерството

8110201 – Организация на обслужването в хотелиерството

Оценка (0)

8110201 – Организация на обслужването в хотелиерството

Професия: Администратор в хотел

Специалност: Организация на обслужването в хотелиерството

Степен на професионална квалификация: трета

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса:

Удостоверение за професионална квалификация,

Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

 • Установените хотелски стандарти за посрещане на български и чуждестранни гости;• Установените хотелски стандарти за посрещане на български и чуждестранни гости;

  • Стандартните процедури за гости изискващи специално внимание-деца, инвалиди и др. Нормативните документи за оформяне на оперативно-техническата документация;

  • Терминологията на туристическата индустрия;

  • Необходимите особености за зареждане на стаи за VIP;

  • Правилата за рационално разпределение на стаи за групи; Начините за оформяне сметките на гостите;

  • Връзките на звената в хотела имащи отношение с работата на рецепцията; Визовия и контролно-пропускателния режим на България;

  • Правилата и стандартите на заведението;

  • Разпоредби и правилник за прилагане на паспортния режим на РБългария;

  • Служебните задължения на портиери,пиколи, телефонисти;

  •Техническите и експлоатационни характеристики на основните машини и съоръжения, инсталации, инвентар и обзавеждане на рецепцията и приемния хол на хотела;

  • Правилника за вътрешния ред в хотела, въведен от мениджъра безопасност и ППО за бърза реакция при необходимост.

План на обучение:

Здравословни и безопасни условия на труд

Чужд език

Информационни технологии

Икономика и мениджмънт на туризма

Счетоводство на туристическата фирма

Професионална етика и туристическо поведение

Маркетинг и реклама

Правна уредба в туризма

Технология на хотелиерското обслужване

Технология на допълнителните дейности в туризма

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

 

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com