8110101 – Организация на хотелиерството

8110101 – Организация на хотелиерството

Оценка (0)

8110101 – Организация на хотелиерството

Професия: Хотелиер

Специалност:  Организация в хотелиерството

Степен на професионална квалификация: трета

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса:

Удостоверение за професионална квалификация,

Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

 • Здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда

 • Организация и контрол на различните производствени дейности на специалността в съгласие с различните нормативни изисквания

 • Да организира и ръководи цялостния процес по посрещане, настаняване и изпращане на гостите състоянието на стаите за гости, общите помещения, служебните офиси и функционалните площи и текущото им поддържане, цялостната дейност на хотелското домакинство

 • Трудово-правни отношения между работник и работодател.

 • Организира и осигурява фирмена политика развитието на кадрите:

  Запознава новоназначените служители с длъжностните характеристики, с правилника за вътрешния ред

 • Осъществява комуникация на поне един чужд език

 

План на обучение:

 

 • Здравословни и безопасни условия на труд

 • Икономика и мениджмънт в хотелиерството

 • Правна  уредба в туризма

 • Професионаллна етика и туристическо поведение

 • Чужд език

 • Маркетинг и реклама

 • Технология на туристическото обслужване

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com