6230601 – Лесокултурни дейности

6230601 – Лесокултурни дейности

Оценка (0)

6230601 – Лесокултурни дейности

Професия: Работник в горско стопанство

Специалност Лесокултурни дейности Степен на професионална квалификация: Първа

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионална квалификация, Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

- познава и прилага начините и методите за семедобив и производство на репродуктивни материали от горско-дървесни видове;

- познава и прилага начините и методите за производство на фиданки от горски дървесни видове;

- познава и прилага начините и методите за сеене и садене на фиданки и резници;

- познава и прилага начините и методите за отглеждане на горски култури;

- познава и прилага начините и методите за ранно диагностициране и за борба с болести и вредители.

 

План на обучение:

 • ЗБУТ

 • Трудовоправни отношения

 • Мотивация и комуникативни умения

 • Лесоползване

 • Горска таксация

 • Защита и опазване на гората

 • Ботаника с дендрология

 • Горско почвознание

 • Метеорология

 • Горски култури и селекция

 • Производствена практика

 

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com