6220301 – Озеленяване и цветарство

6220301 – Озеленяване и цветарство

Оценка (0)

6220301 – Озеленяване и цветарство

Професия: Работник в озеленяването

Специалност Озеленяване и цветарство

Степен на професионална квалификация: Първа

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионална квалификация, Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения да:

 
 • Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения

 • Подготвя почвата за засаждане

 • Засажда и поддържа дървесна, цветна и храстова растителност

 • Полага грижи за растения в декоративни разсадници

 • Участва в отглеждането на цветя на открито или в оранжерии

 • Създава, оформя и поддържа цветни лехи

 • Създава и поддържа тревни площи

План на обучение:

 • ЗБУТ

 • Трудовоправно законодателство

 • Аграрна икономика

 • Почвознание и агрохимия

 • Декоративна дендрология

 • Цветарство

 • Основни характеристики на дървесни видове и храсти

 • Механизация на парковото строителство

 • Защита на парковото строителство

 • Парково строителство

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията, имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com