6220202 – Парково строителство и озеленяване

6220202 – Парково строителство и озеленяване

Оценка (0)

6220202 – Парково строителство и озеленяване

Професия: Озеленител (паркове и градини)

Специалност: Парково строителство и озеленяване

Степен на професионална квалификация: Втора

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионална квалификация, Свидетелство за професионална квалификация

 

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения да:

- Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазва околната среда при изпълнение на служебните си задължения

- Подготвя почвата за засаждане

- Разпознава листно-декоративните и цъфтящи видове цветя

- Познава и прилага методите на засаждане на различни дървесни и храстови видове и последващо отглеждане

- познава и прилага технологиите и методите в парковото строителство - Провежда растителнозащитни мероприятия на парковата растителност

   

План на обучение: - ЗБУТ

- Аграрна икономика

- Трудовоправно законодателство

- Чужд език по професията

- Почвознание и агрохимия

- Декоративна дендрология

- Цветарство

- Механизация на парковото строителство

- Защита на парковото строителство

- Парково строителство

   

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията, имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com