5820601 – Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях

5820601 – Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях

Оценка (0)

5820601 – Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях

Професия: Пътен строител

Специалност:  Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях

Степен на професионална квалификация: Втора

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионална квалификация, Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения да:

 • прилага основните правила за безопасна работа на работното място, опазване на  околната среда

 • Извършва ръчно изкопи насипи, свързани с оформяне на земно легло

 • Приготвя ръчно и механизирано строителни смеси и разтвори по зададена рецепта

 • Изгражда отводнителни пътни съоръжения –дренажи, канавки и др.

 • Ремонтира отводнителни пътни съоръжения – дренажи, канавки и др.

 • Участва при изграждане на водостоци, мостове и други съоръжения

 • Извършва дейности, свързани със създаване и поддържане на пътни принадлежности и крайпътно обзавеждане

 • Изчислява и измерва необходимите и вложените материали при изпълнение на различни видове строителни работи

 • Полага и ремонтира пътни настилки

 • Изгражда водещи ивици и тротоарни настилки

 • Извършва дейности, свързани със сезонното поддържане на пътищата

 • Полага хоризонтална маркировка и монтира вертикална сигнализация

   

План на обучение:

Здравословни и безопасни условия на труд

Трудово право

Чужд език по професията

Сградостроителство

Техническо чертане

Строителни материали

Строителна механика

Стоманобетон

ВиК на сгради

Технология на строителството

Технология на специалността

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com