5820302 – Кофражи

5820302 – Кофражи

Оценка (0)

5820302 – Кофражи

Професия: Строител

Специалност:  Кофражи

Степен на професионална квалификация: Втора

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионална квалификация, Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения да:

  • прилага основните правила за безопасна работа на работното място, опазване на  околната среда

  • подготвя на работното място

  • подготвя на строителните материали и съоръжения за работа

  • изработва кофражи на различни конструктивни елементи

  • монтира и демонтира различни видове кофражи

  • инструментите и тяхното предназначение при направа на кофражните форми;

  • видове дървен материал, начини на обелване на греди;

  • видове сглобки и съединения;

 

План на обучение:

Здравословни и безопасни условия на труд

Трудово право

Чужд език по професията

Сградостроителство

Техническо чертане

Строителни материали

Строителна механика

Технология на строителството

Технология на специалността

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Форма на обучение: индивидуално и групово, редовно и задочно

Курсът се води от квалифицирани преподаватели, продължителност 1 месец. След приключване на часовете по теория, курсистът се изпраща на практика по специалността. Часовете по теория и практика се уговарят в удобно за курсиста време.

Курсът на обучение дава възможност за придобиване на професионална квалификация по професията. По време на обучението курсистът ще придобие следните теоретични и практични знания:

• личните предпазни средства, прилагането на основните правила за безопасна работа на строителната площадка и работното място и как да не замърсява с работата си околната среда; • собствената си роля в производството и да съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си: • източниците на риск в процеса на работа; • основните строителни материали според предназначението им; • правилата за транспорт и съхранение; • технологичната последователност за изпълнение на строителните работи; • измерване на дължина и маса и изчисляване на площ и обем – ръчно и с калкулатор; • предназначението, начините и средствата за приготвянето на кофражните форми; • инструментите и тяхното предназначение при направа на кофражните форми; • видове дървен материал, начини на обелване на греди; • видове сглобки и съединения; • начините на приготвяне на огнезащитните и антистатични вещества • начини на размерване и допустимите отклонения при направа на сложни кофражи; • спазване на изкисванията за укрепване на кофражите на плочи и плогогреди; • начините на приемане и замерване на кофражните работи; • технологична характеристика на кофражите; • видове кофражи в зависимост от вида на конструкцията; • кофражиране на елементи на монолитни и стоманенобетонни конструкции; • направа на кофражни платна и кофраж за различните конструктивни елементи на сградите и съоръженията; • укрепване на изкопите;

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com