5421101 – Шивачество

5421101 – Шивачество

Оценка (0)

5421101 – Шивачество

Професия: Шивач Специалност: Шивачество Степен на професионална квалификация: Първа Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионална квалификация, Свидетелство за професионална квалификация, Диплома на английски език
Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за: - Прилагане на основните правила за безопасна работа на работното място, опазване на околната среда - Организация и планиране на трудовата дейност на работното място - познава основните процеси в производството на текстил и облекло, както и машините и съоръженията, чрез които се осъществяват
План на обучение:
- Здравословни и безопасни условия на труд - Трудовоправни отношения - Икономика - Чужд език по специалността - Материалознание - Машини и съоръжения в шевната промишленост - Конструиране на облеклото - Технология на облеклото
Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити. Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com