5410302 – Производство на сладкарски изделия

5410302 – Производство на сладкарски изделия

Оценка (0)

5410302 – Производство на сладкарски изделия

 

Професия: Хлебар-Сладкар

Специалност: Производство на сладкарски изделия

Степен на професионална квалификация: втора

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионална квалификация, Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

-         Спазване и прилагане на  правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;

-         Поддържане на  лична хигиена и хигиена на работното място;

-         Замесване на тесто за разични видове хляб

-         Изработване на  полуфабрикати от различни сладкарски теста;

-         Изработване на  различни видове кремове;

-         Приготвяне на  различни видове сиропи;

-         Изработване на  сочни сладкарски изделия;

-         Изработване  сухи сладкарски изделия

-         Изработване на елементи за художествена украса

План на обучение:

  • ЗБУТ

  • Трудово-правни отношения

  • Хигиена на хранителното законодателство

  • Технологично оборудване на цеховете за сладкарски изделия;

  • Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

  • Технология на производството на сладкарски изделия

  • Художествено оформяне и моделиране на сладкарските изделия

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Курсът по сладкарство се провежда в сладкарска къща  „Захарно петле”  и сладкарница "Шарлот"

 

 

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com