5220210 – Електрически инсталации

5220210 – Електрически инсталации

Оценка (0)

5220210 – Електрически инсталации

Професия: Електромонтьор

Специалност: Електрически инсталации

Степен на професионална квалификация: Втора

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионална квалификация, Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения да:

  • Спазва правилата за безопасна работа на работното място и опазва околната среда

  • Монтира и демонтира елементи, възли и цялостно електротехническо оборудване

  • Извършва оглед, диагностика и техническо обслужване на електротехническо оборудване

  • Извършва ремонт и проверки за годност и безопасност на съоръженията

  • Изработва електрически табла за електрически инсталации в жилищни и обществени сгради

  • Извършва присъединяване към електрическото захранване на електрически инсталации в жилищни и обществени сгради

План на обучение:

Здравословни и безопасни условия на труд

Трудово право

Чужд език по професията

Електротехника

Електроника

Техническа механика

Електротехнически материали

Електротехническо чертане

Електрически машини и апарати

Електрически инсталации в сгради

Защитни и специални инсталации

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com