4820301 – Текстообработване

4820301 – Текстообработване

Оценка (0)

4820301 – Текстообработване

Професия: Оператор на компютър

Специалност: Текстообработване

Степен на професионална квалификация: първа

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионална квалификация, Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

 • Организиране на безопасни условия на труд

 • Права и задължения в трудовоправния процес

 • Познаване на организацията на дейността на фирмата

 • Работа с компютър

 • Извършва основни административни дейности, свързани с обработка на информация, с осъществяването на писмена комуникациям работа с компютърна техника и отчетни документи

 • Умее да създава писма и да работи с електронна поща

План на обучение:

 • ЗБУТ

 • Икономика

 • Трудово право

 • Бизнес комуникация

 • Чужд език по професията

 • Въведение в компютърните системи

 • Операционна система Windows ХР/7

 • Текстообработваща програма Microsoft Word 2003/10

 • Електронна таблица Microsoft Excel 2003/10

 • Internet

 • Архивиращи и антивирусни програми

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com