3460201 – Административно обслужване

3460201 – Административно обслужване

Оценка (0)

3460201 – Административно обслужване

Курсът на обучението дава възможност за придобиване на професионална квалификация по професията “ОФИС-СЕКРЕТАР”, Специалност “Административно обслужване”

ЗНАНИЯ ЗА:

• основните правила за здравословни и безопасни условия на труд и ползване на лични предпазни средства на работното място;

• основите на фирменото деловодство и кореспондеция;

• основите на фирмената бизнес етика и култура;

• изискванията за посрещане на гости, водене на разговор с гости и по телефона основните правила за работа с офис-техника.

УМЕНИЯ ЗА:

• да съобразява дейността си с действащото в Република България законодателство;

• да прилага принципите на фирмената култура и лоялност към фирмата;

• да създава необходимите документи ( писмо, доклад, отчет, протокол, договор, удостоверение, декларация и др.) да намира и предоставя на мениджъра необходимата му стопанска и административна информация;

• да ползва правилно наличната офис-техника, електронната поща и Интернет ресурси.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com