3451204 – Икономика и мениджмънт

3451204 – Икономика и мениджмънт

Оценка (0)

3451204 – Икономика и мениджмънт

Професия: Икономист

Специалност: Икономика и мениджмънт

Степен на професионална квалификация: трета

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионална квалификация, Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения да:

 • Организиране и контролиране на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на служебните си задължения

 • Стопанското устройство на страната,разбира съществуващите икономически отношения, структурата и организацията на предприятието

 • Познава основите на трудовото право отношенията работодател-работник

 • Работа в екип

 • Видовете документация –финансово-счетоводна, банкова, данъчна и митническа

 • Методи за маркетингово проучване и позициониране на стоката на пазара

 • Работа с компютър, офис-техника, интернет

План на обучение:

 • ЗБУТ;

 • Обща икономическа теория

 • Макроикономика

 • Микроикономика

 • Право

 • Чужд език по професията

 • Статистика

 • Обща теория на счетоводната отчетност

 • Финанси

 • Маркетинг и мениджмънт

 • Икономика на предприятието

 • Финансово икономически анализ и контрол

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуалното обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com