3450601 Касиер – I СПК

3450601 Касиер – I СПК

Оценка (0)

3450601 Касиер – I СПК

Професия: Касиер

Специалност: Касиер

Степен на професионална квалификация: първа

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса:

Удостоверение за професионална квалификация,

Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

 • правилата за безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда,

 • познава обектите на отчитане в предриятието;

 • обслужва клиенти при извършване на парични операции;

 • обслужва клиенти при обменни операции във финансови институции;

 • обслужва парични операции в предприятие;

 • участва в отчитане на движението на паричните средства в предприятието;

 • изготвя разчетно-платежни ведомости за заплати;

 • съставя справки, свързани с възнагражденията на лицата по трудови и извън трудови отношения

 • работа с компютър и офис-техника.

План на обучение:

 • ЗБУТ;

 • Компютърно обучение;

 • Основи на икономиката;

 • Трудовоправни норми;

 • Чужд език;

 • Обща теория на счетоводната отчетност;

 • Счетоводство на фирмата

 • Работа с парични средства

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com