3410301 – Недвижими имоти

3410301 – Недвижими имоти

Оценка (0)

3410301 – Недвижими имоти

Професия: Брокер

Специалност: Недвижими имоти

Степен на професионална квалификация: трета

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионална квалификация,Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

 • Правилата за безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда,

 • Прилага икономически знания и трудовоправни норми в областта на

  професията;

 • Изпълнява дейности, свързани с писмени комуникации, работа с компютър, офис техника,  използва интернет;

 • Прилага специфични икономически и правни  знания за сделките с недвижими имоти;

 • Прилага знания за устройството на територията, архитектурата и строителството;

 • Спазва правила и процедури по информационното осигуряване на сделки с недвижими имоти;

 • Придружава клиентите при огледи;

 • Работи с документи по сделките с недвижими имоти.

План на обучение:

 • ЗБУТ;

 • Чужд език;

 • Обща теория на счетоводната отчетност;

 • Търговско и вещно право;

 • Икономика на търговията

 • Бизнес комуникации и фирмена култура;

 • Маркетинг

 • Основи на сградостроенето

 • Градоустройство

 • Организация на брокерската дейност

 

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com