8120101 – Организация на туризма и свободното време

8120101 – Организация на туризма и свободното време

Оценка (0)

8120101 – Организация на туризма и свободното време

Професия: Организатор на туристическа агентска дейност Специалност: Организация на туризма и свободното време Степен на професионална квалификация: трета Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионална квалификация, Свидетелство за професионална квалификация Диплома на английски език

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за: - Организиране и контролиране на правилата за безопасни и здравословни условия на труд; - Организация на туристическото обслужване:Подготвя, информира и предоставя системни квалифицирани консултации на клиентите във връзка с покупката и потреблението на желаните от тях услуги, Оказва помощ при избора на вариант за потребителско решение, Подготвя документацията и доставя информационни материали за предлаганите услуги и туристически пътувания, Рекламира и представя туристическите продукти и/или услуги съобразно регламентираните в договорите за посредничество условия. - Резервиране, продаване и реализиране на туристически продукти и услуги

План на обучение: - ЗБУТ - Икономика - Чужд език по професията - Професионална етика и туристическо поведение - Счетоводство и отчетност в туристическата фирма - Основи на туризма, Перспективи за развитие на туризма - Организация на туристическа агентска дейност - Специализирани видове туризъм - Характеристика на дейността на туроператора - Пътнически агенции и транспорт в туризма

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити. Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com