5410301 – Производство на хляб и хлебни изделия

5410301 – Производство на хляб и хлебни изделия

Оценка (0)

5410301 – Производство на хляб и хлебни изделия

Професия: Хлебар-сладкар

Специалност: Производство на хляб и хлебни изделия

Степен на професионална квалификация: втора

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионална квалификация, Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

-         Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда

-         основните и допълнителните суровини и материали за производство на хляб и хлебни изделия;

-         технология за приготвяне на хляб и хлебни изделия;

-         хигиена и безопасност в работната среда;

-         разпознаване и подбиране видовете суровини и материали за производството на хляб и хлебни изделия;

-         подготвяне суровините и материалите за замесване на различните видове теста;

-         разпознаване основните качествени показатели на тестата;

План на обучение:

  • ЗБУТ

  • Трудово-правно законодателство

  • Икономика

  • Чужд език по професията

  • Хигиена на храните и хранително законодателство

  • Суровини и изделия за производство на хляб и хлебни изделия

  • Технология на хляба и хлебните изделия

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Професия: Хлебар-сладкар

Специалност: Производство на хляб и хлебни изделия

Степен на професионална квалификация: втора

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса: Удостоверение за професиоанлна квалификация, Свидетелство за професиоанлна кавалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

-         Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда

-         основните и допълнителните суровини и материали за производство на хляб и хлебни изделия;

-         технология за приготвяне на хляб и хлебни изделия;

-         хигиена и безопасност в работната среда;

-         разпознаване и подбиране видовете суровини и материали за производството на хляб и хлебни изделия;

-         подготвяне суровините и материалите за замесване на различните видове теста;

-         разпознаване основните качествени показатели на тестата;

План на обучение:

  • Технология на хлебопроизводството;

  • Суровини и материали в производството на хлебни изделия;

  • Хигиена на храненето и хранително законодателство;

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидулано обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната сепциалност.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955
e-mail: protour95@abv.bg
e-mail: contact@protur95.com