5820901 – Пътища, магистрали и съоръжения

5820901 – Пътища, магистрали и съоръжения

Оценка (0)
Road construction worker, wearing an overall, safety vest and other safety precautions, overlooking the building site, with a dump truck and digger in the background, behind a pile of gravel and road markings

5820901 – Пътища, магистрали и съоръжения

Професия: Помощник пътен строител

Специалност:  Пътища, магистрали и съоръжения

Степен на професионална квалификация: Първа

Форми на обучение: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, групова

Документ след завършване на курса: Удостоверение за професионална квалификация, Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения да:

  • прилага основните правила за безопасна работа на работното място, опазване на  околната среда

  • извършва товарно-разтоварни дейности

  • извършва ръчно изкопи и насипи

  • помага на по-квалифицираните работници на строителните обекти

  • създава и поддържа пътни принадлежности и крайпътно обзавеждане

  • полага хоризонтална маркировка и монтира вертикална сигнализация

 

План на обучение:

Здравословни и безопасни условия на труд

Трудово право

Сградостроителство

Техническо чертане

Строителни материали

Строителна механика

Технология на пътното строителството

Технология на специалността

Валидиране на знания: Съгласно чл. 40 от ЗПОО и наредбата за валидиране  лица, които не са преминали обучение по квалификационен курс, но имат не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията имат право да получат Удостоверение за професионална квалификация или Свидетелство за професионална квалификация след полагане на изпити.

Индивидуално обучение: Предлагаме гъвкава форма на индивидуално обучение, адекватна на съвременната динамика на живот. Провежда се според  свободното време на курсиста за негов максимален комфорт и удобство. Работим с професионалисти, които с желание и внимание предоставят знания и умения по съответната специалност.

Course Reviews


ЦПО “Протур-95” ООД е приемник на Централна школа по туризъм към КТ при МС основана през 1968 г. в гр. Пловдив. Днес това е един модерен център за професионално обучение, който съчетава традицията с актуалните изисквания за професионално обучение, като акцентира върху провеждането на качествена учебна и производствена практика.

За контакти

гр. Пловдив,
ул."11-ти август" № 5, ет. 2, офис. 6
(вляво от асансьора)
тел: 0898 519 392,
0895 716 712,
0896 416 955